Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Rejestracje na WF

To jest podstrona dotycz?ca rejestracji na WF. Pod tym adresem znajduje si? poradnik zawieraj?cy ogólne wiadomo?ci dla studentów pierwszego roku, viagra którego je?li jeszcze nie przeczyta?a?/e?, to najwy?szy czas to zrobi?.

Ka?dy student ma obowi?zek zaliczenia po jednym WF-ie przez 4 pierwsze semestry nauki. Przys?uguje na ten cel 240 bezp?atnych ?etonów typu „WF” do wykorzystania w rejestracji ?etonowej (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/).

Pocz?tek rejestracji:  15 wrze?nia 2016 roku, godzina 21:00.

W najbardziej obleganych grupach miejsca ko?cz? si? ju? kilka minut po rozpocz?ciu, dlatego warto wcze?niej wybra? sobie kilka pasuj?cych grup [najszybciej ko?cz? si? terminy na ping-ponga i pi?ki ró?nego rodzaju oraz dobre godziny basenu; najwi?cej wolnych miejsc pozostaje na si?owni, na basenie w godzinach bardzo porannych lub wieczornych oraz na WF-ach p?atnych].

WF-y s? bezp?atne (za ?etony) oraz p?atne (za dodatkowe pieni?dze ze zu?yciem ?etonów). P?atne s? zwykle wszystkie kursy ta?ca, tenis, konie – dok?adna informacja o p?atno?ciach jest na stronie przedmiotu przy rejestracji.

Uwaga! Kilka lat temu zmieni?y si? zasady u?ytkowania systemu Rejestracja ?etonowa, szczegó?owe instrukcje mo?na znale?? w USOSowni oraz na g?ównej stronie Rejestracji. Tymczasem zainteresowani mog? przeczyta? w tym artykule w czasopi?mie Delta, jak to zosta?o zorganizowane od strony programistycznej.

 

Któr? grup? wybra??
Najwa?niejsze to brak kolizji z Twoim planem zaj??. Kolejn? rzecz? jest czas jaki potrzebujesz na dotarcie ze swoich zaj?? na WF. Niektóre grupy zaj?? odbywaj? si? na Banacha 2a (5 min z MIMu), jednak niektóre s? na S?u?ewiu czy na Stawki (minimum 30 min). Sprawd? na stronie grupy, gdzie odbywaj? si? zaj?cia. Pami?taj te?, ?e je?li zaj?cia zaczynaj? si? np. o 14:00, to znaczy, ?e o 14:00 zaczynasz ?wiczy?, przebra? musisz si? wcze?niej. [UWAGA: na basen trzeba przyj?? 20 minut przed rozpocz?ciem zaj??!] Spó?nienia na WF-y zwykle nie s? tolerowane i trzeba zaj?cia odrabia? w innym terminie.

 

Czy mog? zapisa? si? na wi?cej ni? jeden WF?
Tak, ale drugi musi by? inn? dyscyplin? oraz mo?na si? na niego zapisa? dopiero w drugiej turze (kilka dni pó?niej ni? pierwsza), co oznacza, ?e na najbardziej oblegane sporty ju? jest nik?a szansa si? dosta?.

 

Nie by?o ju? miejsc na mój ukochany WF, co mam zrobi??
Zapisz si? na inne, akceptowalne dla Ciebie zaj?cia. Z odrobin? szcz??cia i cierpliwo?ci uda Ci si? „upolowa?” w pierwszej lub drugiej turze miejsce w Twojej ulubionej grupie, je?li kto? si? z niej wyrejestruje. Pami?taj jednak, ?e nie tylko Ty b?dziesz „polowa?”.

 

Ile mog? mie? nieobecno?ci na WFie?
Dwie nieusprawiedliwione w semestrze  (wyj?tek: dziewcz?ta na basenie mog? mie? wi?cej, szczegó?y na stronie SWFiS). Je?li masz wi?cej nieobecno?ci, musisz je w ci?gu trwaj?cego semestru odrobi?. Uwaga, nie ka?dy prowadz?cy na to pozwala lub ma regu?y „tylko w innej mojej grupie”, „tylko w tej samej dyscyplinie” lub „tylko na aerobiku” (legenda g?osi, ?e tylko tak mo?na odrabia? si?owni? 🙂 ).

 

Uprawiam zawodowo sport i tak, czy jestem zwolniony z WF?
Mam zwolnienie lekarskie, czy mog? nie chodzi? na WF?
Zalicza?em WF na innych studiach, czy mog? sobie go przepisa??
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na stronie Studium WF – dzia? „Zwolnienia z WF”

 

Sk?d mam wiedzie? na który WF mam si? zapisa?, je?li wci?? nie znam swojego planu zaj???
Odpowied? na to pytanie zawarli?my w tym komentarzu – mo?e on zawiera? nieaktualne ??cza do planów, ale ?atwo mo?na wyszuka? aktualne.

 

Mam inne pytanie…
Przeczytaj dok?adnie stron? Studium WF. Je?li nie znajdziesz tam odpowiedzi, id? zapyta? pracowników na dy?urze.

Wyślij odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.