Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 22 Mar 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

GemiusAcademy

GemiusAcademy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu gemiusAcademy, podczas którego dowiecie si? jak wygodnie i praktycznie kodowa? w pythonie metod? TDD u?ywaj?c elementów popularnych technologii, tj. Nosetests, Unittests czy podstaw Django. Temat: Pythonowe TDD w praktyce Prelegent: p. Micha? Raczkowski Zapraszamy ju? w czwartek 30 marca 2017 o godzinie 14:15 w sali 5440 na naszym...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 21 Lut 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

iOS Level Up

iOS Level Up

Zapraszamy do udzia?u w kursie „iOS Level Up”! Jest to cykl 7 praktycznych zaj?? z programowania w Swifcie na urz?dzenia z systemem iOS dla ?rednio zaawansowanych. W trakcie warsztatów uczestnicy b?d? mogli: nauczy? si? zaawansowanych funkcji j?zyka Swift, pozna? dog??bnie najcz??ciej u?ywane kontrolki UIKit’a, nauczy? si? tworzy? swoje kontrolki, nauczy? si? animowa? elementy interfejsu, pozna? framework do tworzenia gier na iOS. Dla kogo? Kurs skierowany jest do studentów, którzy rozpocz?li ju? swoj? przygod? z programowaniem na iOS, znaj? podstawy Swifta i potrafi? zastosowa? wiedz? z programowania obiektowego w najprostszych aplikacjach. J?zyk angielski b?dzie równie? potrzebny w stopniu umo?liwiaj?cym czytanie dokumentacji. Start: 7 marca 2017 Godzina: 16:00 – 18:00 Gdzie: Wydzia? Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, DaftCode Laboratory (s. 2041) Prowadz?cy: Patryk Adamkiewicz – iOS Software Developer w DaftCode Jak si? zapisa?? Aby zapisa? si? na kurs, nale?y wype?ni? krótki formularz https://goo.gl/forms/B6gULfCwyGRsrQn63 Zapisy na warsztaty trwaj? od 13.02.2017 do 28.02.2017. Do??cz do wydarzenia na FB! https://www.facebook.com/events/666343956878255/...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 21 Sty 2017 w Imprezy/Eventy, Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Sollers New Year Challenge

Sollers New Year Challenge

Podejmij noworoczne wyzwanie – sprawd? swoje umiej?tno?ci programistyczne! Ju? po raz trzeci w ramach kampanii „New Year’s Challenge” Sollers Consulting bezp?atnie udost?pnia testy Codility daj?c mo?liwo?? sprawdzenia si? w obszarach takich jak: coding (ogólne umiej?tno?ci programowania), algorithms (znajomo?? algorytmów), bug fixing (poprawianie b??dów w istniej?cym kodzie), SQL (zapytania proste i z?o?one do bazy danych), optimizing (optymalizacja rozwi?za?, np. poprawa z?o?ono?ci obliczeniowej lub poprawa cyklomatyczno?ci). Po wykonaniu testu ka?dy z uczestników w ci?gu 7 dni uzyska drog? mailow? informacj? o uzyskanym wyniku. Szczegó?y akcji s? dost?pne na stronie: www.kariera.sollers.eu/it-challenge. …challenge...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 1 Gru 2016 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

IT BUSINESS CHALLENGE

IT BUSINESS CHALLENGE

Aplikacja na IT Business Challenge 2017 jest ju? otwarta! · 5 dniowe seminarium w Madrycie (23-27 kwietnia 2017) dla 24 najlepszych studentów z ca?ej Europy wy?onionych m.in. na podstawie interaktywnej gry biznesowej (Virtual Challenge); · Szansa na lepsze zrozumienie czym jest IT dla P&G i jak firma wykorzystuje narz?dzia IT do wspierania swojego biznesu; · Pe?na informacja i rejestracja znajduje si? na http://itbc.pg.com; mo?na si? rejestrowa? do 22 stycznia...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 24 Lis 2016 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Akademia Gemiusa

Akademia Gemiusa

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym w tym roku akademickim spotkaniu z cyklu Akademia IT Gemiusa, które odb?dzie si? 24 listopada o godzinie 14:15. Dla uczestników jak zawsze przewidziana jest pizza! Prelegent: Jakub Kruszona-Zawadzki Temat: Kodowanie nadmiarowe dla ka?dego – czyli mi?a i przyst?pna implementacja macierzy dyskowych typu RAID6 i wy?szych. Opis: Podczas wyst?pienia ekspert Gemiusa, Jakub Kruszona-Zawadzki zamierza opowiedzie? o tym, co to jest kodowanie nadmiarowe i do czego jest u?ywane. Nast?pnie przybli?y zasady dzia?ania popularnych metod u?ywanych do kodowania nadmiarowego. Na koniec przedstawi bardzo ?atw? i efektywn? implementacj?, która b?dzie u?ywana w rozproszonym systemie plików...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 3 Lis 2016 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Wykład z metodyki Agile firmy Sollers (Lecture on Agile methods by Sollers Company).

Wykład z metodyki Agile firmy Sollers (Lecture on Agile methods by Sollers Company).

Otrzymali?my kilka ofert pracy w warszawskim biurze Goldman Sachs. Zapraszamy do zapoznania si? z nimi! Finance Warsaw roles Operations Warsaw roles Technology Warsaw roles Zapraszamy tak?e do zapoznania si? z plakatem opisuj?cym wydarzenia rekrutacyjne organizowane przez firm? Goldman Sachs w Warszawie. Sollers Consulting is inviting for a lecture: AGILE ENTERPRISE given by world-renowned Agile expert: Ángel Medinilla. The lecture will take place from 06:00 P.M to 07:30 P.M @ SGH (Lecture Hall VI). Why is it worth? Since the beginning of the 21st century, knowledge-based companies are transforming to more Agile ways of working, meaning more collaboration, constant delivery of value, adapting to customer needs and continuously improving everything at the organization: culture, processes, people, teams, products… You will have an opportunity to learn about the core ideas behind Agility and why Agility is crucial to the success, even survival, of companies in the following decades. Do you want to receive a certificate of attendance? Please send an e-mail (subject: “Agile Enterprise – lecture”) to hr@sollers.eu with basic personal data:...

Czytaj dalej