Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 4 Kwi 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Warsaw Insight Day – Goldman Sachs

Warsaw Insight Day – Goldman Sachs

Zapraszamy na Warsaw Insight Day – jednodniowe wydarzenie organizowane dla studentów pierwszego roku, które b?dzie okazj? do poznania firmy Goldman Sachs  bli?ej poprzez udzia? w warsztatach, panelu dyskusyjnym, rozmowy z pracownikami itp. Szczegó?y przes?ane przez Goldman Sachs znajduj? si? poni?ej: Join us at our event: Goldman Sachs Warsaw Insight Day   This one-day event will introduce first-year university students to a unique opportunity to interact with our professionals and receive tips and best practices for navigating the recruiting process. You will develop your strengths, build confidence and gain exposure to the many career opportunities across the Operations, Technology, Strats and Finance Divisions within the Goldman Sachs Warsaw office.   DATE: 15 May 2017 TIME: 10:30 a.m. – 3:30 p.m. LOCATION: Goldman Sachs Warsaw Spire Office REGISTRATION DEADLINE: 7 May 2017   To register, please visit our portal at My GS Events, search under “Warsaw” events to register for consideration.   Please complete 100% of your candidate profile, including uploading your CV, for full consideration. Early registration is recommended as we have limited number of...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 28 Mar 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Goldman Sachs Securities Strats Presentation & Networking

Goldman Sachs Securities Strats Presentation & Networking

Zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Goldman Sachs: Join us at our event Date: Tuesday, 28-Mar-2017 Time: 04:00pm–06:00pm Location: Warsaw Spire We would like to invite you for our upcoming event in Warsaw: Goldman Sachs Securities Strats Presentation & Networking.This event will provide you with an opportunity to participate in an informative session about our Strats Division. There will be also a chance to learn more about career opportunities at Goldman Sachs and network with our professionals.   Goldman Sachs’ Strats business unit is a world leader in developing quantitative and technological techniques to solve complex business problems. Working within the firm’s trading, operations, sales, banking and investment management divisions, Strats use their skills to create financial products, advise clients on transactions, measure risk and identify market opportunities. Our people hold bachelors, masters and PhDs in physics, engineering, mathematics, computer science and many other fields. Although the work performed by the Strats division is financial in nature, specific financial knowledge or experience is not a prerequisite.   In order to register to the...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 25 Mar 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Daftcode – Ruby on Rails w praktyce

Daftcode – Ruby on Rails w praktyce

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? kursu programowania w RoR organizowanym przez Daftcode: Wiemy, ?e Ruby on Rails nie jest tematem, który cz?sto pojawia si? na wyk?adach z programowania. Wiemy te? z kolei, jak bardzo jest to poszukiwana specjalizacja na rynku pracy. Dlatego te? wychodz?c temu naprzeciw zapraszamy na „Ruby on Rails w praktyce” – czyli nasz nowy cykl bezp?atnych zaj?? dla studentów, podczas którego b?dziecie mogli od podstaw zapozna? si? z programowaniem w RoR! PIERWSZE ZAJ?CIA – WPROWADZENIE (WYK?AD OTWARTY DLA WSZYSTKICH CH?TNYCH) Na pocz?tek wprowadzimy Was w ?wiat Ruby’ego – zapoznamy Was z baz? tego j?zyka oraz przedstawimy, co odró?nia go od innych i dlaczego warto nauczy? si? w nim programowa?. Przedstawimy podstawow? struktur? Rails’ów oraz poka?emy, jak w ?atwy sposób mo?na stworzy? w nich prosty projekt. Opowiemy dok?adniej te? o tym, czego b?dzie mo?na si? nauczy? podczas kolejnych zaj?? i zaprosimy Was do aplikowania na praktyczn? cz??? kursu. Data: 30.03. (czw) Godzina: 17:45 Miejsce: s. 110a, PJATK (Koszykowa 86, 02-008, Warszawa) Prowadz?cy: Piotr Kruczek, Daftcode...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 22 Mar 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

GemiusAcademy

GemiusAcademy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu gemiusAcademy, podczas którego dowiecie si? jak wygodnie i praktycznie kodowa? w pythonie metod? TDD u?ywaj?c elementów popularnych technologii, tj. Nosetests, Unittests czy podstaw Django. Temat: Pythonowe TDD w praktyce Prelegent: p. Micha? Raczkowski Zapraszamy ju? w czwartek 30 marca 2017 o godzinie 14:15 w sali 5440 na naszym...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 21 Lut 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

iOS Level Up

iOS Level Up

Zapraszamy do udzia?u w kursie „iOS Level Up”! Jest to cykl 7 praktycznych zaj?? z programowania w Swifcie na urz?dzenia z systemem iOS dla ?rednio zaawansowanych. W trakcie warsztatów uczestnicy b?d? mogli: nauczy? si? zaawansowanych funkcji j?zyka Swift, pozna? dog??bnie najcz??ciej u?ywane kontrolki UIKit’a, nauczy? si? tworzy? swoje kontrolki, nauczy? si? animowa? elementy interfejsu, pozna? framework do tworzenia gier na iOS. Dla kogo? Kurs skierowany jest do studentów, którzy rozpocz?li ju? swoj? przygod? z programowaniem na iOS, znaj? podstawy Swifta i potrafi? zastosowa? wiedz? z programowania obiektowego w najprostszych aplikacjach. J?zyk angielski b?dzie równie? potrzebny w stopniu umo?liwiaj?cym czytanie dokumentacji. Start: 7 marca 2017 Godzina: 16:00 – 18:00 Gdzie: Wydzia? Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, DaftCode Laboratory (s. 2041) Prowadz?cy: Patryk Adamkiewicz – iOS Software Developer w DaftCode Jak si? zapisa?? Aby zapisa? si? na kurs, nale?y wype?ni? krótki formularz https://goo.gl/forms/B6gULfCwyGRsrQn63 Zapisy na warsztaty trwaj? od 13.02.2017 do 28.02.2017. Do??cz do wydarzenia na FB! https://www.facebook.com/events/666343956878255/...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 21 Sty 2017 w Imprezy/Eventy, Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Sollers New Year Challenge

Sollers New Year Challenge

Podejmij noworoczne wyzwanie – sprawd? swoje umiej?tno?ci programistyczne! Ju? po raz trzeci w ramach kampanii „New Year’s Challenge” Sollers Consulting bezp?atnie udost?pnia testy Codility daj?c mo?liwo?? sprawdzenia si? w obszarach takich jak: coding (ogólne umiej?tno?ci programowania), algorithms (znajomo?? algorytmów), bug fixing (poprawianie b??dów w istniej?cym kodzie), SQL (zapytania proste i z?o?one do bazy danych), optimizing (optymalizacja rozwi?za?, np. poprawa z?o?ono?ci obliczeniowej lub poprawa cyklomatyczno?ci). Po wykonaniu testu ka?dy z uczestników w ci?gu 7 dni uzyska drog? mailow? informacj? o uzyskanym wyniku. Szczegó?y akcji s? dost?pne na stronie: www.kariera.sollers.eu/it-challenge. …challenge...

Czytaj dalej