Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 15 maja 2017 w Imprezy/Eventy

Puchar Cauchy’ego

Puchar Cauchy’ego

Kochani!

Już po raz 3 studenci staną do boju o zdobycie Pucharu Cauchy’ego. W tym roku turniej organizują połączone siły Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie rozgrywek zawodnicy stoczą między sobą bój o miano najlepszego zespołu, a emocji z pewnością jak zawsze nie zabraknie.
Gorąco zachęcamy do zapisów, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń! Pamiętajcie o przeczytaniu regulaminu i Widzimy się na miejscu!

Link do zgłoszeń znajduje się poniżej.

Co? Turniej piłkarski
gdzie? na ul. Myśliwieckiej 6
kiedy? w sobotę 27 maja
dla kogo? głównie studenci WNE i MIM oraz UW.

Regulamin:
Wydziałowy Turniej o Puchar Cauchy’ego w Piłkę Nożną

§1
ORGANIZATOR

Głównymi organizatorami Między-Wydziałowego Turnieju o Puchar Cauchy’ego w piłkę nożną są Samorząd Studentów wydziału MIM UW oraz Samorząd Studentów wydziału WNE UW , zwani dalej Organizatorami.

§2
TERMIN ROZGRYWANIA

1. Turniej odbędzie się 27 maja (sobota) 2017 roku w godzinach 9:00-18:00, przy czym organizator zastrzega sobie możliwość do opóźnień między poszczególnymi meczami oraz z momentem zakończenia turnieju w związku z jego rozgrywaniem.
§3

UCZESTNICTWO

1. Turniej przeznaczony jest dla studentów studiów I, II i III stopnia Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności dla tych podlegających pod Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz pod Wydział Nauk Ekonomicznych.
2. Do Turnieju może przystąpić do 16 zespołów. Pierwszeństwo mają zespoły złożone ze studentów wydziału MIM-u oraz WNE. Zespoły nie spełniające przepisu dotyczącego posiadania odpowiedniej ilości osób z tego wydziału zostaną wpisane na listę rezerwową.
3. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 zawodników, a maksymalnie można zgłosić 10 osób.
5. W każdym zespole mogą wystąpić maksymalnie dwie osoby nie będące studentami wydziału MIM UW lub WNE UW, w przypadku większej ilości zgłoszonych zawodników spoza MIM-u i WNE, drużyna wpisywana jest na listę rezerwową. Drużyny mogą posiadać jednocześnie zawodników z obydwu wydziałów.
6. Absolwenci tych wydziałów są traktowani jako studenci i grają na tych samych prawach (absolwentem jest osoba, która ukończyła studia, nie wystarczy ich porzucić po pierwszym semestrze).
7. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie maila poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoWen5Gp6ln2x0o6Cwc-WPtdxe7SmFces9dkWKGCXDUHuHhg/viewform
8. Zgłoszenia będą trwać od dnia 13.05.2017 do dnia 23.05.2017.
9. Aby zgłoszenie było ważne, należy uiścić opłatę 70zł od drużyny, szczegóły o płatności zostaną wysłane każdemu kapitanowi e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia.
10. Kapitanowie zobowiązani są w dniu Turnieju do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich Organizatorowi. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej na 15 min przed pierwszym meczem danej drużyny. Przed pierwszym meczem każdy zawodnik, będzie musiał podpisać REGULAMIN, który będzie warunkiem koniecznym ( acz nie dostatecznym 😉 ) aby wystąpić w turnieju.
11. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Turnieju ponoszą pełną odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo. Powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania sportu, a także powinni ubezpieczyć się na własny koszt. Pełna odpowiedzialność za wszelkie ewentualne urazy, kontuzje i inne szkody na zdrowiu powstałe wskutek uczestnictwa w Turnieju spada na osoby, które się do nich przyczyniły.

§4

SYSTEM ROZGRYWEK HALOWYCH

1. Zespo?y graj? na boisku w pi?cioosobowych sk?adach: czterech graczy w polu oraz bramkarz.
2. Obowi?zuj? przepisy gry w futsal, a ponadto:
1) Zespo?y mog? dokonywa? zmian hokejowych to znaczy nieograniczon? liczb? razy w trakcie meczu, pod warunkiem, ?e na boisku nie przebywa naraz wi?cej ni? pi?ciu zawodników, wliczaj?c w to bramkarza. Zawodnik wchodz?cy z ?awki rezerwowej mo?e znale?? si? na boisku tylko gdy zawodnik schodz?cy ju? opu?ci? plac gry, a zmiana musi mie? miejsce w wyznaczonej strefie zmian;
2) Obowi?zuje ca?kowity zakaz wykonywania w?lizgów, jedynie bramkarz na polu bramkowym mo?e je wykonywa?;
3) Rzut autowy wykonywany jest nog? (pi?ka obrysem musi mie? styczno?? z lini?) i traktowany, jako rzut wolny po?redni;
4) Istniej? 2 rodzaje kar dla zawodników: kara 2-minutowa oraz czerwona kartka – wykluczaj?ca zawodnika z meczu – po 2 minutach na boisku mo?e pojawi? si? inny gracz.
5) Kara dla zawodnika zostaje anulowana w przypadku straty gola przez jego dru?yn?. Nie dotyczy to zawodnika ukaranego czerwon? kartk?, w jego miejsce mo?e wej?? inny zawodnik.
6) Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki pauzuje kolejny mecz. W wyj?tkowych sytuacjach organizatorzy po konsultacji z s?dzi? maja prawo wyd?u?y? kar? b?d? zdyskwalifikowa? zawodnika do ko?ca turnieju.
7) Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego zespo?owi grozi walkower.
3. O przydziale do poszczególnych grup decyduje losowanie, które odb?dzie si? kilka dni przed Turniejem.
4. Turniej odbywa si? na nast?puj?cych zasadach:
1) Zespo?y najpierw rywalizuj? w 2 grupach po 5 zespo?y ka?da.
2) Grupy rozgrywane s? systemem ka?dy z ka?dym, gdzie za zwyci?stwo przyznaje si? 3 punkty, za remis – 1 punkt, do dalszej fazy awansuj? zespo?y z pierwszych i drugich miejsc w grupie;
2) W przypadku identycznej liczby punktów w grupie o awansie decyduje wynik bezpo?redniego meczu mi?dzy zespo?ami, jednak je?li nie b?dzie on rozstrzygaj?cy, decyduje stosunek bramek strzelonych do bramek straconych. Je?li nadal nie pozwala to na wy?onienie wygranego, decyduje wi?ksza liczba strzelonych bramek. Gdyby wszystkie te kryteria okaza?y si? niewystarczaj?ce, decyduje seria 3 rzutów karnych mi?dzy rywalizuj?cymi zespo?ami. Gdy i ona nie wy?oni zwyci?zcy, przeprowadza si? po 1 serii rzutów karnych a? do momentu wy?onienia zwyci?zcy. W przypadku gdy wi?cej ni? dwie dru?yny maj? tak? sam? liczb? punktów o awansie decyduje tzw. „ma?a tabela”.
3) Dwie najlepsze dru?yny z grup rywalizuj? w pó?fina?ach i od tej pory turniej rozgrywany jest systemem pucharowym – przegrany odpada, a dok?adniej mówi?c gra w ma?ym lub du?ym finale.
5. W razie remisu w fazie pucharowej o awansie decyduje dogrywka.
6. W przypadku remisowego wyniku po dogrywce przeprowadza si? 3 serie rzutów karnych. Gdy i one nie wy?oni? zwyci?zcy, przeprowadza si? po 1 serii rzutów karnych a? do momentu wy?onienia zwyci?zcy.
7. W fazie grupowej mecze trwaj? 13 minut, a w fazie pucharowej 2×8 minut.
8. Dogrywka trwa 6 minut.
9. W ka?dej fazie Turnieju, gdy zespó? nie jest w stanie rozpocz?? meczu o przewidzianej godzinie, grozi mu oddanie meczu walkowerem.
10. Terminarz Turnieju zostanie przygotowany z my?l? o jak najwydajniejszym przeprowadzeniu rozgrywek i jednocze?nie z my?l? o jak najbardziej sprzyjaj?cym uk?adzie gier dla uczestników i zostanie podany na kilka dni przed Turniejem.
11. W sytuacjach kontrowersyjnych i takich, których nie przewiduje niniejszy regulamin Turnieju, ostateczna decyzja nale?y do Organizatora.
12. W przypadku mniejszej ni? zak?adana liczby zespo?ów, G?ówny Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

§5
PRZEPISY KO?COWE

1. Ka?dy uczestnik Turnieju zobowi?zany jest do gry w obuwiu sportowym, najbardziej wskazane s? buty na p?askiej podeszwie lub w tzw. torfach (krótkie gumowe koreczki). Korki nie znajd? zastosowania na nawierzchni zawodów – sztuczna i twarda.
2. Istnieje mo?liwo?? przygl?dania si? turniejowi z trybun.
3. O przepisach gry i o ich interpretacji na boisku decyduje s?dzia. Jego decyzja jest ostateczna. S?dzia z kolei zobowi?zany jest do jak najlepszego prowadzenia spotka?, wedle swojej najlepszej wiedzy i powszechnie przyj?tych zasad gry w halow? odmian? pi?ki no?nej.
4. G?ówny Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego umieszczania zdj?? i filmów wideo z Turnieju.
5. Uczestnicy zobowi?zani s? do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, zasad wspó??ycia spo?ecznego, a w szczególno?ci do poszanowania godno?ci osobistej innych uczestników i kibiców Turnieju oraz nie naruszania dóbr materialnych i osobistych uczestników i kibiców Turnieju. Ponadto uczestnicy Turnieju obowi?zani s? do post?powania charakteryzuj?cego si? dba?o?ci? o zdrowie i bezpiecze?stwo swoje, innych uczestników oraz wszystkich osób obecnych przy rozgrywkach Turnieju.
6. Na terenie obiektów, na których rozgrywany jest turniej obowi?zuje zakaz spo?ywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z innych u?ywek.
7. Uczestnik wyra?a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw? z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb turnieju.
8. Wyk?adni niniejszego regulaminu dokonuje Organizator. Ponadto Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne obj?te uregulowaniami niniejszego regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tre?ci niniejszego regulaminu. G?ówny Organizator niezw?ocznie poinformuje dru?yny o zmianie tre?ci niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do ?ledzenia wydarzenia na facebook’u tutaj.