Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 26 Kwi 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Droga na Harvard

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? studiów na Harvardzie:

Wiele osób mylnie zak?ada, ?e studiowanie w najlepszych zagranicznych uniwersytetach zwi?zane jest z barier? finansow?. Otó? nie, wiele uczelni ma rozbudowane programy stypendialne. Aplikowanie na najlepsze uniwersytety zaczyna si? jednak du?o wcze?niej ni? tu? przed samym momentem sk?adania wniosków i trzeba si? do tego dobrze przygotowa?.

Uczestnictwo w konkursie Droga na Harvard w znacznym stopniu pomo?e zainteresowanym zrozumie?, jak takie przygotowania wygl?daj?, a laureaci konkursu, b?d? mogli liczy? na bezpo?rednie porady i pomoc ze strony polskich absolwentów Uniwersytetu Harvarda, organizuj?cych konkurs. Czworo laureatów nagrody g?ównej konkursu b?dzie mia?o nawet okazj? osobi?cie w Bostonie pozna? sam Uniwersytet, spotka? si? z polskimi studentami oraz porozmawia? z osobami odpowiadaj?cymi za proces przyjmowania i oceny aplikacji na t? uczelni?.

Zg?oszenia przyjmowane s? do 5 maja. Wszystkie osoby zainteresowane powinny zajrze? na stron? www.droganaharvard.pl lub na Facebook FanPage Droga na Harvard.

Powodzenia!