Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 25 Mar 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Daftcode – Ruby on Rails w praktyce

Daftcode – Ruby on Rails w praktyce

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? kursu programowania w RoR organizowanym przez Daftcode:

Wiemy, ?e Ruby on Rails nie jest tematem, który cz?sto pojawia si? na wyk?adach z programowania. Wiemy te? z kolei, jak bardzo jest to poszukiwana specjalizacja na rynku pracy. Dlatego te? wychodz?c temu naprzeciw zapraszamy na „Ruby on Rails w praktyce” – czyli nasz nowy cykl bezp?atnych zaj?? dla studentów, podczas którego b?dziecie mogli od podstaw zapozna? si? z programowaniem w RoR!

PIERWSZE ZAJ?CIA – WPROWADZENIE
(WYK?AD OTWARTY DLA WSZYSTKICH CH?TNYCH)

Na pocz?tek wprowadzimy Was w ?wiat Ruby’ego – zapoznamy Was z baz? tego j?zyka oraz przedstawimy, co odró?nia go od innych i dlaczego warto nauczy? si? w nim programowa?. Przedstawimy podstawow? struktur? Rails’ów oraz poka?emy, jak w ?atwy sposób mo?na stworzy? w nich prosty projekt. Opowiemy dok?adniej te? o tym, czego b?dzie mo?na si? nauczy? podczas kolejnych zaj?? i zaprosimy Was do aplikowania na praktyczn? cz??? kursu.

Data: 30.03. (czw)
Godzina: 17:45
Miejsce: s. 110a, PJATK (Koszykowa 86, 02-008, Warszawa)
Prowadz?cy: Piotr Kruczek, Daftcode

Jak si? zapisa??
Aby zapisa? si? na pierwsze zaj?cia wprowadzaj?ce, nale?y wype?ni? krótki formularz do 24.03.: http://bit.ly/RoR_workshop

KOLEJNE ZAJ?CIA – „RUBY ON RAILS W PRAKTYCE”
(6 PRAKTYCZNYCH ZAJ?? DLA GRUPY MAX 30 OS.)

Celem naszych praktycznych zaj?? b?dzie stworzenie aplikacji do skracania linków (na zasadzie https://bitly.com/). Dowiecie si? wi?cej mi?dzy innymi o:
– architekturze MVC
– integracji z relacyjn? baz? danych
– kompleksowym tworzeniu w?asnej aplikacji webowej

Daty: 6.04., 13.04., 20.04., 27.04, 11.05., 18.05.
Godzina: 17:30
Miejsce: s. 217, PJATK (Koszykowa 86, 02-008, Warszawa)
Prowadz?cy: Piotr Kruczek, Daftcode
Zapisy na praktyczn? cz??? kursu: dost?pne po pierwszych zaj?ciach

Zapraszamy!
www.daftcode.pl

Wydarzenie na Facebooku.