Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 21 Sty 2017 w Imprezy/Eventy, Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Sollers New Year Challenge

Sollers New Year Challenge

buiseness

Podejmij noworoczne wyzwanie – sprawd? swoje umiej?tno?ci programistyczne!

Ju? po raz trzeci w ramach kampanii „New Year’s Challenge” Sollers Consulting bezp?atnie udost?pnia testy Codility daj?c mo?liwo?? sprawdzenia si? w obszarach takich jak:

  • coding (ogólne umiej?tno?ci programowania),
  • algorithms (znajomo?? algorytmów),
  • bug fixing (poprawianie b??dów w istniej?cym kodzie),
  • SQL (zapytania proste i z?o?one do bazy danych),
  • optimizing (optymalizacja rozwi?za?, np. poprawa z?o?ono?ci obliczeniowej lub poprawa cyklomatyczno?ci).

Po wykonaniu testu ka?dy z uczestników w ci?gu 7 dni uzyska drog? mailow? informacj? o uzyskanym wyniku. Szczegó?y akcji s? dost?pne na stronie: www.kariera.sollers.eu/it-challenge.

challenge accepted?