Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 23 Sie 2016 w Praktyki/Praca

Oferta pracy w BaseCase

Oferta pracy w BaseCase

Otrzymali?my ofert? zatrudnienia w firmie BaseCase – zapraszamy do zapoznania si? z ni? i aplikowania!


 

Oferta pracy od BaseCase – Backend/Frontend/Full Stack Developer

Miejsce pracy: [Warszawa lub zdalnie]

 

Kim jeste?my i co tworzymy?
Jeste?my zespo?em, który zosta? za?o?ony przez 2 znajomych, a teraz liczy oko?o 40 osób i ro?nie. BaseCase to platforma która umo?liwia tworzenie i dystrybucj? interaktywnych aplikacji. Nasza platforma SaaS jest u?ywana przez osiem z dziesi?ciu najwi?kszych firm farmaceutycznych oraz przez ponad po?ow? z dziesi?ciu najwi?kszych firm produkuj?cych urz?dzenia medyczne na ?wiecie. BaseCase zosta?o za?o?one w Berlinie i tam znajduje si? g?ówna siedziba. Obecnie poszukujemy osób do nowego biura w Warszawie. Zatrudniamy ju? kilka osób z wydzia?u MIMUW.

 

Kogo poszukujemy?
Poszukujemy utalentowanych deweloperów którzy potrafi? projektowa? i implementowa? czyste oraz czytelne rozwi?zania dla wymagaj?cych problemów. Szukamy frontend, backend oraz full stack deweloperów. Technologie których u?ywamy to mi?dzy innymi Javascript, jQuery, Python/Django oraz HTML5.

 

Co oferujemy?
– 8000 – 13000 PLN net [Software Developer przy B2B]
– 13000 PLN – 20000 PLN net [Senior Software Developer przy B2B]
– Sprz?t i oprogramowanie do wyboru
– Pracownikom którzy s? z nami przez minimum ~9 miesi?cy oferujemy opcje na akcje.
– Oferujemy prac? w naszym nowo otwartym biurze w Warszawie, przy ulicy Pozna?skiej. Jest te? mo?liwo?? pracy zdalnej.

 

Je?eli budowanie zaawansowanych narz?dzi do tworzenia interaktywnych aplikacji – bez ?adnego programowania ze strony u?ytkownika – brzmi jak ambitne wyzwanie, to szukamy w?a?nie Ciebie.

 

Aplikuj tutaj: https://basecasecareers.recruiterbox.com/jobs/fk0hffr/
W aplikacji prosz? napisa? czym chcia?by? si? zajmowa? (Frontend, Backend albo Full Stack). Prosz? aplikowa? w j?zyku angielskim.

Wi?cej o nas: http://basecase.com/company/careers